การบริการเครือข่ายวิทยุ 7 จังหวัดภาคใต้
ผลิต/เผยแพร่สปอตประชาสัมพันธ์กิจกรรมของหน่วยงานสวท.นราธิวาส Fm 98.25 Mhz
ผลิต/เผยแพร่สปอตโฆษณาสินค้าสวท.พัทลุง Fm 98.00 Mhz
ถ่ายทอดเสียงเผยแพร่กิจจกรรมนอกสถานที่สวท.ปัตตานี Fm 101.00 Mhz
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารบริการสังคมสวท.ยะลา Fm 92.00 Mhz
อัตราค่าบริการสวท.สงขลา Fm 90.50 Mhz
สวท.สตูล Fm 95.50 Mhz
สวท.เบตง Fm 92.00 Mhz
สวท.สุไหงโก-ลก Fm 106.50 Mhz

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดตรัง
254 ถนนตรัง-สิเกา ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง
โทรศัทพ์ : 075-570534,075-570536 โทรสาร : 075-570534 ห้องส่ง Fm91.25 Mhz : 075-570533
อีเมล์ : radiotrang@hotmail.com